KONFIGURÁTOR
Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese www.allpneu.cz (dále jen také jako „E-shop“ )a řídí se právním řádem České republiky; je li Kupující při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele, pak zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; je li Kupující při uzavření kupní smlouvy v postavení podnikatele, pak zejména  z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2. Prodávající je společnost SEKOS - SERVIS, spol. s r. o., IČ 63322986, DIČ 63322986 se sídlem Ostrava - Vítkovice, Středulinského 966/26, PSČ 703 00 (dále jen taky jako „Prodávající“).

 

3. Kupující je fyzická nebo právnická osoba (dále jen taky jako „Kupující“), která s Prodávajícím uzavřela níže stanoveným postupem Kupní smlouvu. Kupující zasláním elektronické objednávky prostřednictvím E-shopu stvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a vymezují a upřesňují práva Kupujícího a Prodávajícího.

 

II. Uzavření smlouvy

1. Emailová objednávka Kupujícího provedená prostřednictvím E-shopu je považována za návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena odesláním potvrzení o přijetí této objednávky Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávající objednávku i její potvrzení archivuje způsobem umožňujícím jejich zpětnou reprodukci.

2. Předmět kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce  a potvrzení o přijetí objednávky.

 

III. Cena zboží a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží je cena uvedena u vybrané položky v E-shopu k okamžiku odeslání objednávky a je pro obě strany závazná.

2. Ke kupní ceně za zboží se připočte rovněž cena za dopravu dle Kupujícím vybraného druhu dopravy dle ceníku E-shopu k okamžiku odeslání objednávky. 

3. Kupní cenu je možno zaplatit a) hotově při osobním odběru zboží, b) formou dobírky při zaslání poštou či sjednaným přepravcem, c) převodem na účet Prodávajícího před odesláním zboží Kupujícímu – přípustné formy úhrady kupní ceny jsou blíže popsány v E-shopu; způsob platby vybírá Kupující a označuje ve své objednávce.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po zaplacení zboží předáním zboží Kupujícímu. 

 

IV. Dodací podmínky

1. Prodávající, není li výslovně stranami sjednáno jinak, je povinen dodat zboží pouze v rámci ČR.

2. Není li sjednán osobní odběr, bude zboží Kupujícímu dle typu zvolené dopravy dodáno na místo dodání určené Kupujícím.

3. Objednané zboží je Prodávající povinen Kupujícímu dodat nejpozději do 10 pracovních dnů od provedení objednávky (při platbě dobírkou) nebo ode dne provedení úhrady kupní ceny za zboží na účet Prodávajícího (při platbě na účet); většinou však je zboží smluvním přepravcem dodáno Kupujícímu následující pracovní den po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího (při platbě na účet) nebo po provedení objednávky (při platbě dobírkou) za podmínky, že objednávka je provedena v pracovní den nejpozději do 12. hodiny; při objednávce provedené v pracovní den po 12. hodině nebo v den pracovního klidu je zboží expedováno druhý pracovní den následující po objednání zboží.

4. Lhůty dle čl. IV.3. neplatí, pokud objednané zboží nemá Prodávající skladem - v takovém případě bude Kupující Prodávajícím neprodleně kontaktován a bude sjednán odpovídající termín dodání zboží, který nesmí být delší než 20 pracovních dní ode dne provedení objednávky. V případě že prodávající není schopen do 20 pracovních dnů zboží dodat, bude objednávka stornována.

5. V případě, že Kupující zboží nepřevezme nebo se mu jej nepodaří doručit, má se za to, že Kupující odstoupil od smlouvy a je povinen Prodávajícímu uhradit prokazatelně vynaložené náklady (tedy náklady na dopravu). V případě, že Prodávající zjistí, že není schopen dodržet lhůty pro dodání zboží dle čl. IV.3., příp. IV.4., je povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího a navrhnout mu jiné řešení (dodání jiného zboží, v pozdějším termínu apod.), nedojde li k dohodě, může kterákoli strana odstoupit od kupní smlouvy.

6. Kupující, který má postavení spotřebitele, má právo bez udání důvodu ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V takovém případě je povinen ve stejné lhůtě zboží na svůj náklad a nebezpečí zaslat zpět  na adresu Prodávajícímu nebo zboží osobně na adrese Prodávajícího Prodávajícímu předat, a to vždy nepoužité, nepoškozené a v původním obalu (zboží zaslané zpět na dobírku není Prodávající povinen převzít). Prodávající je povinen zaplacenou kupní cenu poníženou o skutečné náklady Prodávajícího (zejména dopravné či manipulační poplatek uvedené v potvrzení objednávky) vrátit Kupujícímu do 30 dnů po obdržení vráceného zboží. 

 

V. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji, které získal od Kupujícího při přijetí objednávky či jeho registraci na E-shopu bude nakládat v souladu se z. č. 101/2000 Sb. výlučně pro svou potřebu při plnění závazků z kupní smlouvy a k marketingovým účelům Prodávajícího. Prodávající se zavazuje zpracovávat tyto osobní údaje pouze prostřednictvím svých určených a proškolených pracovníků a chránit tyto údaje proti zneužití. Kupující odesláním objednávky uděluje Prodávajícímu  souhlas ve smyslu ust. § 5 odst. 2 se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce pro shora uvedený účel a zároveň potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

 

VI. Záruka

1. Na všechno zboží v E-shopu poskytuje Prodávající záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím.

2. Záruční doba neběží po dobu provádění záruční opravy. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním ani na závady způsobené nesprávným užíváním či nesprávnou  údržbou.  

3. Záruční vada bude sjednaným způsobem (vyjma zboží, které při objednání má na webu uvedeno dodání "Do tří dnů". Toto zboží je objednáváno ze zahraničí, kde vyřízení reklamace je do 90 dnů ode dne jejího uplatnění) vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Kupujícím u Prodávajícího. Záruční vadu je nutno uplatnit u Prodávajícího v jeho sídle např. osobně nebo zasláním vadného výrobku spolu s dodacím listem a popisem vady. Náklady na zaslání reklamovaného zboží Prodávajícímu nese Kupující.

 

4. Pokud Kupující obdržel jiné než sjednané zboží, je povinen zboží neprodleně zaslat zpět Prodávajícímu, a to nepoužité, v původním obalu a spolu  s dodacím listem. Prodávající je povinen neprodleně poté dodat zboží správné s tím, že náklady dopravy jdou k tíži Prodávajícího. 

 

5. Je li Kupující v postavení spotřebitele, řídí se v dalším  podmínky pro uplatnění a vyřízení reklamce občanským zákoníkem a z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, je li Kupující v postavení podnikatele, pak  obchodním zákoníkem.

 

6.  Zboží (pneumatiky)  jsou považovány jako nové tehdy, když datum výroby není starší dvou let.

 

VII. Místo zpětného odběru

1. Kupující informuje ve smyslu z. č. 185/2001 Sb., že místo zpětného odběru zboží od spotřebitele je na adrese: Ostrava - Vítkovice, Středulinského 966/26, PSČ 703 00


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Potřebujete pomoc?

Použijte formulář ZDE
Pište na info@allpneu.cz
Volejte +420 603 836 006
(pracovní dny 10:00 - 15:00)